„Hortobágyi” pancakes

(pancakes, minced meat, sour cream)

18.90 lei